“The path to fixing Pennsylvania’s budget deficit is to grow

“The path to fixing Pennsylvania’s budget deficit is to grow the state’s economy, not raise energy taxes.”… https://t.co/IzXLDQMAo8